ช่องทางการเช็คอิน
1. เช็คอินผ่านเว็บ

สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ งด ให้บริการเว็บเช็คอินสำหรับ :
  • เที่ยวบินที่มีกำหนดออกเดินทางมากกว่า 14 วันขึ้นไป
  • เที่ยวบินที่มีกำหนดออกเดินทางน้อยกว่า 1 ชั่วโมง สำหรับแอร์เอเชีย หรือน้อยกว่า 4 ชั่วโมง สำหรับแอร์เอเชียเอ็กซ์
  • ผู้โดยสารตั้งครรภ์
  • ผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กทารก
  • ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
  • ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 16 ปีและเดินทางคนเดียว
  • ผู้โดยสารที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์/ความเจ็บป่วย
2. เช็คอินเคาท์เตอร์สนามบิน

   วางสัมภาระใต้ท้องเครื่องของท่าน (ถ้ามี) ไว้ที่จุดรับสัมภาระ / เคาน์เตอร์ตรวจสอบเอกสาร แล้วดูว่าเอกสารของท่านได้รับการยืนยันแล้ว ก่อนเดินทางต่อไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย กรุณาตรวจสอบว่าท่านปฏิบัติตามระเบียบของเราเรื่องสัมภาระใต้ท้องเครื่องและสัมภาะระพกพาแล้ว

อย่าลืมพกเอกสารต่อไปนี้มาด้วย : บัตรขึ้นเครื่องที่สั่งพิมพ์ด้วยตนเอง,หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว,วีซ่า (ถ้ามี)


บจก. สไมล์ อีซี่ ฟลาย ( Smile easy fly co.,ltd )
7/66  ซอยเทิดราชัน13 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บสำเร็จรูป
×